STOP

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Χρήσιμα Βοηθήματα
Κατεβάστε χρήσιμα αρχεία, βρείτε συνδέσμους και λύστε βασικές σας απορίες στην ενότητα "Χρήσιμα
Ενημέρωση
Ενημερωθείτε για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις.
Επικοινωνία
Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία σας. Εγγραφείτε στο Newsletter για να λαμβάνεται ενημερώσεις

Δημοσιεύσεις

24 Ιούνιος 2013

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 5.6.2013
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Αριθμ. Δ6Γ 1091609   ΕΞ 2013
Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι .ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Αριθμ. Δ6Γ 1091609

Θέμα : Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 - 5 Ιουνίου 2013 ΦΕΚ Α 81 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»,

β) του Π.Δ. 284/1988 - ΦΕΚ Α 128 «Οργανισμός του Οικονομικών Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του Π.Δ. 185/2009 - ΦΕΚ Α 213 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» και του Π.Δ. 189/2009 - ΦΕΚ Α 221 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

δ) του Π.Δ. 16/1989 - ΦΕΚ Α 6 «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών»,

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 - ΦΕΚ Α 98 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

2. Την ανάγκη περιορισμού των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επικεντρωθούν στην επιτέλεση του κύριου έργου τους,
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε ότι από 5 Ιουνίου 2013, οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν τα κατωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:


1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε.

(1077836/670/0006Β/ ΠΟΛ.1206/21.7.1997 )
2. Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων.

({start}παρ. 2δ του άρθρου 35{end} του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ.1230/8.8.1996))
3. Πιστοποιητικό δήλωσης μισθωμάτων.
({start}παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 81{end} του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»

αριθ. 1009662/168/Α0012/3.2.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΦΕΚ Β 250)
4. Βεβαίωση στοιχείων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φορολογουμένων και χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων
{start}παρ. 4, 5α, δ, ε, στ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιε του άρθρου 85{end} του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος»
5. Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι οι αλλοδαπές ναυτιλιακές ή αεροπορικές επιχειρήσεις ή οργανισμοί απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, για τα κέρδη που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών τους με βάση το εθνικό φορολογικό Δίκαιο.

({start}άρθρο 103{end} του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» Ε 12586/328/ΠΟΛ.294/25.9.1986)
6. Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσόν του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό.

(παρ. 6 του άρθρου 41 του Ν. 2065/1992 - ΦΕΚ Α 113 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»)
7. Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου.

({start}άρθρο 19{end} του Ν. 27/1975 - ΦΕΚ Α 77 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»)
8. Βεβαίωση βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε. (επιστροφή ΦΠΑ που κατεβλήθη σε τρίτες χώρες)

({start}άρθρα 34{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και 5 της υπ' αριθ. ΠΟΛ.1390/31.12.2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 21, όπως ισχύουν)
9. Βεβαίωση απαλλαγής από ΦΠΑ (εκδίδεται για αγορά σκαφών)

({start}άρθρο 27{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και άρθρο 6 της υπ' αριθ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 3/1998, όπως ισχύει)
10. Βεβαίωση απαλλαγής από ΦΠΑ (εκδίδεται για αγορά αεροσκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ)

({start}άρθρο 27{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και ΠΟΛ.1225/19.10.1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 724)
11. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του ΦΠΑ από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κλπ επιχειρήσεων.

({start}άρθρα 34{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και 3 της υπ' αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 κοινής υπουργικής απόφασης- ΦΕΚ Β 236, όπως ισχύουν)
12. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή ΦΠΑ, από Α.Ε.Ι., Ι.Τ.Ε., κλπ, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

({start}άρθρο 34{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», αριθ. 1040588/1700/528/0014/ ΠΟΛ.1128/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αριθ. 1004368/5270/0014 Α/ ΠΟΛ.1015/14.1.2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)
13. Βεβαίωση ότι γίνεται δεκτή η αίτηση επιλογής της φορολόγησης της μίσθωσης χώρων εμπορικού κέντρου.

({start}άρθρο 8{end} του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,αριθ. 1053013/3042/444/Β0014/ΠΟΛ.1081/9.5.2008, {start}άρθρο 17{end} του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»)
14. Πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) νομικών προσώπων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ότι έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη.

({start}άρθρο 48{end} του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,
ΠΟΛ.1265/30.12.2011 - ΦΕΚ Β 39/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών)
15. Βεβαίωση επί του επικυρωμένου αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) έτους 2009, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται.

({start}άρθρο 48{end} του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58, όπως τροποποιήθηκε με το {start}άρθρο 36{end} του Ν. 4141/2013 - ΦΕΚ Α 81 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», ΠΟΛ.1072/11.4.2013)
16. Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α' κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας)

(παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 - ΦΕΚ Α 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων»)
17. Πιστοποιητικό καταβολής φόρου άρση απαλλαγής α' κατοικίας (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής)

(παρ. 5 και 11 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 - ΦΕΚ Α 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων»,
ΠΟΛ.1101/24.6.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1021)
18. Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξη του

(Ν. 325/1976 - ΦΕΚ Α 125 «Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν. Δ. 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων»)
19. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

(άρθρο 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 - ΦΕΚ Α 266, αριθ. 1011294/70/Α0013/ΠΟΛ.1015/6.2.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 263)
20. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων.

(αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 193, άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και το Π.Δ. 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.»)
21. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

(αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 193, αριθ.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 - απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. Φ.883/530/16.9.1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1872, άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών πηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του Π.Δ. 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.»)
22. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.

(αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ 193 Β, αριθ. 070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, Άρθρο 144γ του Π.Δ. 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του Π.Δ. 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.»)
Σημειώνεται ότι για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οι οποίες συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξη τους στις Υ.Μ.Σ., δεν χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.
Αριθ. K1-802/23.3.2011 κοινή υπουργική απόφαση - ΦΕΚ Β 470
23. Βεβαίωση διακοπής εργασιών.

(αριθ.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, Άρθρο 144γ του Π.Δ. 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του Π.Δ. 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.»)
24. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

(άρθρο 144γ του Π.Δ. 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του Π.Δ. 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της
25. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο.

(παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 - ΦΕΚ Α 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», άρθρο 4 της υπ' αριθ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β 246,
περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»,
26. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο.

(παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 - ΦΕΚ Α 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 - ΦΕΚ Α 66 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
ΠΟΛ.1074/8.4.2011, περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»)
27. Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων.

(έγγραφο υπ' αριθ. 1021752/182/Τ.&Ε.Φ./4.3.2003)
28. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (ΑΦΕ)

(άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 - ΦΕΚ Α 43 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αριθ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 ΠΟΛ.1223/24.11.1999 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ Β 2134, όπως ισχύει, αριθ. 1012015/685-11/0016/ΠΟΛ.1036/3.2.2000)
29. Βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο.

(παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 - ΦΕΚ Α 43 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, ΠΟΛ.1084/18.4.2013-ΦΕΚ Β 1087 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ Α 204)
30. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967- ΦΕΚ Α 132, που λειτούργησαν στην Ελλάδα.

Αριθ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006 - ΦΕΚ Β 379 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
31. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/1975 - ΦΕΚ Α
77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης.

(άρθρο 23 του Ν. 1360/1983 - ΦΕΚ Α 65)


Β. 1. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αποστέλλεται από την Γ.Γ.Π.Σ., ταχυδρομικώς, στους φορολογουμένους είναι διοικητικό έγγραφο. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή του από τους ενδιαφερομένους ως δικαιολογητικό για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους, γίνεται αποδεκτό:

α) είτε αντίγραφο του, που έχει επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 - ΦΕΚ Α' 138,

β) είτε απλή φωτοτυπία αυτού συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

2. Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 2837/0030/11.11.2003 - ΦΕΚ Β' 1685 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και γίνεται αποδεκτό, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.

3. Το εκκαθαριστικό σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) είναι διοικητικό έγγραφο και για την προσκόμιση του στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στις ως άνω 1 και 2 περιπτώσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 15 της
παραγράφου Α της παρούσας.

4. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, γίνονται αποδεκτές, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

Όταν τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ., αντίγραφα αυτών γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 του Πίνακα της υπ' αριθ. 1008564/110/0006Δ/13.2.2006 - ΦΕΚ Β' 163 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1100135/1219/0006Δ/13.11.2006 - ΦΕΚ Β' 1718 ομοία.

5. Για την απόδειξη του ύψους των ακαθάριστων εσόδων επιχείρησης, υποβάλλονται τα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., συνοδευόμενα από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Επίσης, για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων, υποβάλλεται το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κατά τα ανωτέρω.

6. Οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική Δήλωση (Εντυπο Φ1 TAXIS), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, γίνονται αποδεκτά, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ., αντίγραφα αυτών γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5 του Πίνακα της υπ' αριθ. 1008564/110/0006Δ/13.2.2006 - ΦΕΚ Β' 163 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1100135/1219/0006Δ/13.11.2006 - ΦΕΚ Β' 1718 ομοία.

7. Κάθε άλλο έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET και δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της παρούσας γίνεται αποδεκτό, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθεί από τον
ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

8. Τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή, η οποία και τα έχει εκδώσει, είναι διοικητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν υπόκεινται στην διαδικασία θεώρησης του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 ΦΕΚ Α' 151, όπως ισχύει, αλλά παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στο υπ' αριθ. Δ6Δ 1172750 ΕΞ 2012/14.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

9. Η θεώρηση ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης (μισθωτηρίων συμβολαίων) αστικών ή γεωργικών ακινήτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 -ΦΕΚ Α' 151, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας ζητά αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων, πρέπει να τα κάνει αποδεκτά με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 - ΦΕΚ Α' 75 και παρ. 3 του άρθρου
10 του Ν. 3230/2004 - ΦΕΚ Α' 44, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών φορολογικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά η περίπτωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, με την οποία δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει στις περιοδικές δηλώσεις Φ.ΠΑ. τιμολόγια για προηγούμενες πιστοποιήσεις προσωρινών λογαριασμών του ιδίου έργου.

Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπεύθυνα δηλούντος.

11. Οι Υπηρεσίες:

i) Κάνουν αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των βεβαιώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. ή μεταβολής ατομικών στοιχείων, έναρξης ή μεταβολής εργασιών και διακοπής εργασιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατατίθεται:

α) φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει την λειτουργία της και

β) φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

ii) Για την απόδειξη του ΑΦΜ μπορεί να κάνουν αποδεκτό, εκτός από την βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και οποιοδήποτε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο εμφανίζεται προεκτυπωμένος, όπως, ενδεικτικά, το εκκαθαριστικό σημείωμα, το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική ενημερότητα.

iii) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.Ο.Υ., κάνουν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

12. Οι Δ.Ο.Υ. δεν εκδίδουν βεβαιώσεις για τις τιμές ζώνης (Τ.Ζ.) και τους συντελεστές που αναγράφονται στους πίνακες τιμών των Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, δεδομένου ότι οι τιμές για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Αξιών καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ Α' 43 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr) του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, τα βιβλία τιμών των Αντικειμενικών Αξιών, με τα απαραίτητα πολεοδομικά και εμπορικά στοιχεία και οι οικείοι χάρτες δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ., τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.et.gr).

13. Τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία των Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και προβλέπεται η χορήγηση τους από ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις των άρθρων 85 του Ν. 2238/1994 και 46 και 51 του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α' 58, ισχύουν και δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση.

14. Δεν απαιτείται περαιτέρω χορήγηση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού για την απόδειξη είσπραξης, όταν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης τύπου Α' και Β' από τις Δ.Ο.Υ ή αντίστοιχα παραστατικά από Τραπεζικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 - ΦΕΚ Α' 247 και του Π.Δ. 16/1989 - ΦΕΚ Α' 6, όπως ισχύουν.

15. Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων, διοικητικών ή ιδιωτικών, που υποβάλλουν σε φωτοτυπία οι ενδιαφερόμενοι, τα οποία συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 - ΦΕΚ Α' 44.


Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΑΜΚΟΥ 3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
58100 ΤΗΛ. 2382084193 - 6936804644
Copyright © 2014 - All Rights Reserved